Rosevustudio

Privacy policy

QUY ĐỊNH VỀ BÍ MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Nội Dung của Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân

1.1 Quy định về bí mật thông tin cá nhân này trình bày về việc Chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi thu thập được khi Bạn ở trong website https://rosevustudio.com/, cũng như khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc Chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của Chúng tôi tiết lộ cho Chúng tôi.

1.2 Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của Chúng tôi hay những người không do Chúng tôi quản lý.

2. Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

2.1 Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi Bạn đăng ký sử dụng một Tài Khoản của Dong Gach, khi Bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của Dong Gach, khi Bạn tới website https://rosevustudio.com/, và khi Bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng hay tham gia trò chơi, chương trình được tổ chức bởi Dong Gach hoặc được tổ chức trên website Dong Gach. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

2.2 Khi Bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân. Sau khi Bạn đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ và đăng nhập vào các Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ biết danh tính của Bạn.

2.3 Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của Chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của Bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của Bạn, thông tin về tập tin cookie và trang web Bạn đă yêu cầu.

2.4 Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: (i) để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung Bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân; (ii) đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ; và (iii) liên lạc với Bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới.

3. Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

3.1 Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn cho bất kỳ người nào khác.

3.2 Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về Bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

i. Chúng tôi được Bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

ii. Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của Bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu;

iii. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho Chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Bạn. (Trừ khi Chúng tôi thông báo cho Bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Chúng tôi);

iv. Chúng tôi tuân theo các Quyết định, Lệnh hoặc Bản Án của tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc

v. Chúng tôi thấy rằng các hành động của Bạn trên các trang web của Chúng tôi là vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của Chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

4. Tập Tin Cookie

4.1 Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập Dong Gach các tập tin cookie trên máy tính của Bạn.

4.2 Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của Chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của Bạn. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi.

4.3 Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Dong Gach để truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của Chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của Dong Gach.

5. Thay đổi Thông Tin trong Trương Mục hoặc Tài Khoản

5.1 Chúng tôi cho phép Bạn sửa đổi Thông Tin Tài Khoản/Trương Mục của Bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc Bạn có muốn Chúng tôi liên lạc với Bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới hay không.

5.2 Bạn có thể xin xóa Tài Khoản/Trương Mục Dong Gach của Bạn bằng cách tới trang Xóa Tài Khoản/Trương Mục của Chúng tôi, xác nhận lại mật khẩu của Bạn một lần nữa và xác nhận rằng Bạn muốn ngừng sử dụng Tài Khoản/Trương Mục này.

6. Bảo Mật

6.1 Thông Tin Tài khoản/Trương Mục trên Dong Gach của Bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho Bạn.

6.2 Trong một số trường hợp, Chúng tôi sử dụng hệ thống mă hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

7. Những Thay Đổi về Qui Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân

7.1 Đôi khi Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu Chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho Bạn về những thay đổi nói trên.

7.2 Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

8. Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

· Nếu Bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin điền mẫu góp ý hoặc vào mục Hướng dẫn sử dụng.